Správa o vyhodnotení podaných reklamácií za rok 2015

Na základe toho, že spoločnosť SKYNET WORLDWIDE EXPRESS s.r.o. je poskytovateľom
poštových služieb, je povinná viesť evidenciu o podaných reklamáciách, o ich obsahu a spôsobe
vybavenia.

V roku 2015 spoločnosť SKYNET WORLDWIDE EXPRESS s.r.o. zaznamenala celkovo 8
reklamácii.

Spoločnosť SKYNET WORLDWIDE EXPRESS s.r.o. zaevidovala písomne každú jednu
reklamáciu a snažila sa svojim konaním eliminovať nárast reklamácií. Každá reklamácia bola
vyriešená k spokojnosti našich klientov a boli z nej vyvodené závery s cieľom, aby sa reklamácie
podobného druhu už v budúcnosti neopakovali.