Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky SKYNET WORLDWIDE EXPRESS, s.r.o.
spoločnosti so sídlom Pestovateľská 1, 821 04 Bratislava, IČO: 35 884 550, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 31592/B,
platné od 16.05.2013

Článok I.
Definície pojmov

1. „Cenníkom“ sa rozumie cenník SkyNet za Služby poskytované Poskytovateľom na základe týchto VOP. Aktuálny Cenník SkyNet je prístupný na internetovej stránke www.skynet.sk. Poskytovateľ a Objednávateľ sú oprávnení dohodnúť sa aj na inej odmene za Poskytovateľom poskytované Služby, a to na základe osobitnej dohody Objednávateľa a Poskytovateľa.
2. „Distribúciou Zásielky“ sa rozumie spracovanie Zásielky po jej Vybraní na prepravné smery alebo miesta dodania až po jej Dodanie, ktoré zahŕňa prepravu a/alebo triedenie a Dodanie Zásielky.
3. „Dodaním Zásielky“ sa rozumie odovzdanie Zásielky Príjemcovi alebo Oprávnenému prijímateľovi spôsobom podľa týchto VOP a na mieste uvedenom v adrese Zásielky alebo na mieste, ktoré je medzi Objednávateľom resp. Podávateľom a Poskytovateľom vopred dohodnuté.
4. „Kontaktnými miestami siete Poskytovateľa“ sa rozumejú miesta určené na Vybranie alebo Dodanie Zásielok iné ako Prístupové miesta siete Poskytovateľa, a to mobilné technické zariadenia, prístupové body alebo elektronické adresy na komunikáciu elektronickými prostriedkami; za Kontaktné miesto siete Poskytovateľa sa považujú aj určení zamestnanci/pracovníci Poskytovateľa alebo osoby oprávnené Vyberať alebo Dodávať Zásielky na základe zmluvy s Poskytovateľom.
5. „Miestom dodania“ je miesto určené Objednávateľom, na ktoré je Poskytovateľ povinný Dodať Zásielku.
6. „Miestom odoslania“ je miesto určené Objednávateľom, na ktorom je Poskytovateľ povinný prevziať Zásielku, ktorá bude predmetom Distribúcie a Dodania alebo miesto kde Objednávateľ alebo Podávateľ podá Zásielku na jej Vybranie.
7. „Objednávateľom“ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej Poskytovateľ poskytuje na základe jej objednávky a týchto VOP, prípadne na základe osobitnej dohody uzavretej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, Služby; pre predídenie akýmkoľvek pochybnostiam sa pod pojmom „Objednávateľ“ v zmysle týchto VOP rozumie „Odosielateľ“ v zmysle Zákona o poštových službách.
8. „Oprávneným prijímateľom“ sa rozumie osoba, ktorá je v mene Príjemcu oprávnená prevziať Zásielku.
9. „Podávateľom“ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá v mene Objednávateľa odovzdá Poskytovateľovi Zásielku na účel jej Vybrania a následnej Distribúcie.
10. „Poskytovateľom“ sa rozumie spoločnosť SKYNET WORLDWIDE EXPRESS, s.r.o., so sídlom Pestovateľská 1, 821 04 Bratislava, IČO: 35 884 550, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 31592/B. Aktuálna e-mailová adresa Poskytovateľa ako aj aktuálny telefonický kontakt na Poskytovateľa sú uvedené na internetovej stránke Poskytovateľa www.skynet.sk.
11. „Prepravcom alebo Dopravcom“ sa rozumie alternatívny názov pre Poskytovateľa uvedený najmä v niektorých sprievodných dokumentoch k prepravovaným Zásielkam (napr. v prepravnom liste, Cenníku alebo iných príslušných písomných dokumentoch alebo v dohodách, zmluvách).
12. „Príjemcom“ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Objednávateľa, prípadne podľa osobitnej dohody uzavretej medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, Zásielka určená na Dodanie.
13. „Prístupovým miestom siete Poskytovateľa“ sa rozumejú budovy a stále technické zariadenia Poskytovateľa prístupné verejnosti, najmä Objednávateľovi a Podávateľovi určené na Vybranie, Distribúciu Zásielok.
14. „SkyNet“ sa pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok SKYNET WORLDWIDE EXPRESS, s.r.o. rozumejú pridružené a sesterské spoločnosti a oprávnení zástupcovia SkyNet-u vo svete, vrátane spoločnosti SKYNET WORLDWIDE EXPRESS, s.r.o., so sídlom Pestovateľská 1, 821 04 Bratislava, IČO: 35 884 550, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 31592/B.
15. „Službami“ sa rozumejú služby poskytované Poskytovateľom na základe týchto VOP, prípadne na základe osobitnej dohody uzavretej medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, na účely Dodania Zásielky, a to najmä Vybranie, Distribúcia a Dodanie Zásielky. Jednotlivé druhy Služieb poskytovaných Poskytovateľom a ich popis sú uvedené v Cenníku Poskytovateľa a na internetovej stránke Poskytovateľa www.skynet.sk, prípadne sú jednotlivé Služby dohodnuté medzi Objednávateľom a Poskytovateľom osobitne, na základe individuálnej dohody.
16. „VOP“ sa rozumie tieto Všeobecné obchodné podmienky SKYNET WORLDWIDE EXPRESS, s.r.o. upravujúce základ, na ktorom Poskytovateľ poskytuje Služby Objednávateľovi.
17. „Vybraním Zásielky“ sa rozumie prevzatie Zásielky Poskytovateľom od Objednávateľa alebo Podávateľa, vrátane prevzatia prostredníctvom Prístupového miesta siete Poskytovateľa alebo Kontaktného miesta siete Poskytovateľa.
18. „Zapísanou Zásielkou“ sa rozumie Zásielka, pri ktorej Vybraní Poskytovateľom dostane Objednávateľ alebo Podávateľ potvrdenie o podaní a pri ktorej Dodaní sa vyžaduje podpis Príjemcu alebo Oprávneného Prijímateľa.
19. „Zákonom o poštových službách“ sa rozumie zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov.
20. „Zásielkou“ sa rozumie oznámenie v písomnej forme alebo iný/á predmet/vec, ktorý/á má byť dodaný/á adresátovi a ktorý/á je označený/á adresou Príjemcu, t.j. listová zásielka, ktorou je najmä korešpondencia, reklamná adresovaná zásielka, slepecká zásielka, ďalej sa Zásielkou rozumie aj balík, periodická zásielka, prípadne iná zásielka, ktorú tvorí predmet/vec určený/á na Distribúciu, ktorý/á má v súlade s týmito VOP Poskytovateľ povinnosť Distribuovať k Príjemcovi Zásielky. Za jednu Zásielku sa považuje aj viac takýchto predmetov/vecí, ktoré sú podané na Distribúciu v jednom časovom okamihu, v rovnaký deň, od jedného Objednávateľa/Podávateľa a sú určené pre jedného Príjemcu, ak nebol pre každý takýto/úto predmet/vec vytvorený samostatný prepravný list. V takom prípade všetky takéto predmety/veci tvoriace jednu Zásielku sa považujú za jednu viac kusovú Zásielku. Minimálne a maximálne rozmery Zásielok, u ktorých dochádza aj k ich triedeniu Poskytovateľom (ďalej aj ako „Poštová Zásielka“), určujú pravidlá pre medzinárodný poštový styk, t.j. Akty Svetovej poštovej únie (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 50/2010 Z.z.). Minimálne a maximálne rozmery Zásielok, u ktorých nedochádza k triedeniu Poskytovateľom (ďalej aj ako „Kuriérska Zásielka“), upravuje Cenník zverejnený na internetovej stránke Poskytovateľa www.skynet.sk, pričom Poskytovateľ si vyhradzuje právo Vybrať a uskutočniť Distribúciu, resp. Dodanie Kuriérskej Zásielky, aj pokiaľ táto nespĺňa limity Kuriérskej Zásielky uvedené v Cenníku, to všetko na základe svojho vlastného uváženia. Poskytovateľ a Objednávateľ sa dohodli, že maximálna hodnota prepravovanej Zásielky (ďalej aj ako „Maximálna hodnota Zásielky“) v prípade Objednávateľa, ktorým je spotrebiteľ je desaťtisíc (10000) EURO. Poskytovateľ a Objednávateľ sa dohodli, že Maximálna hodnota Zásielky v prípade Objednávateľa, ktorým je podnikateľ je desaťtisíc (10000) EURO. Objednávateľ prehlasuje a zaväzuje sa, že Poskytovateľovi nedá na Vybranie Zásielku, ktorej hodnota by presahovala Maximálnu hodnotu Zásielky, v opačnom prípade zodpovedá Poskytovateľovi za akúkoľvek škodu, ktorá mu v tomto dôsledku vznikne. Objednávateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ ma právo dohodnúť sa s Objednávateľom na Vybraní Zásielky, ktorá bude presahovať Maximálnu hodnotu Zásielky, tak ako je táto uvedená vyššie v tomto bode VOP, pričom Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený podmieniť Vybranie a následnú Distribúciu a Dodanie takejto Zásielky uzavretím osobitnej poistnej zmluvy na danú Zásielku medzi Objednávateľom a poisťovňou; tým nie je dotknuté ustanovenie čl. XI. bodu 11. týchto VOP.

Článok II.
Rozsah poskytovaných Služieb

1. Poskytovateľ poskytuje v súlade s týmito VOP Služby zahŕňajúce najmä Vybranie, Distribúciu, prípadne colné vybavenie, ak je potrebné, Dodanie Zásielky Objednávateľa Príjemcovi, resp. Oprávnenému prijímateľovi, zabezpečenie poistenia Zásielky v prípade záujmu Objednávateľa o poistenie Distribuovanej Zásielky v súlade s čl. XII. týchto VOP. Jednotlivé Služby, ktoré Poskytovateľ poskytuje sú bližšie špecifikované na internetovej stránke Poskytovateľa www.skynet.sk a v Cenníku, prípadne sú špecifikované na základe osobitnej individuálnej dohody uzavretej medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.
2. Objednávateľ berie na vedomie, že Zásielky budú, resp. môžu byť, spojené so Zásielkami iných Objednávateľov určenými na Distribúciu a Dodanie, a že Poskytovateľ nie je povinný sledovať príchod a odchod jednotlivých Zásielok vo všetkých manipulačných strediskách SkyNet-u.
3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť Vybranie resp. Distribúciu a Dodanie akejkoľvek Zásielky predloženej Objednávateľom príp. Podávateľom, to všetko na základe svojho vlastného uváženia. Poskytovateľ si taktiež vyhradzuje právo uskutočniť Vybranie, Distribúciu a Dodanie Kuriérskej Zásielky i v tom prípade, ak Kuriérska Zásielka nespĺňa limity na Kuriérsku zásielku uvedené v Cenníku, to všetko na základe svojho vlastného uváženia.

Článok III.
Zmluvný vzťah

1. Stranami zmluvného vzťahu, na ktorý sa vzťahujú tieto VOP, sú Objednávateľ a Poskytovateľ, ktorý Zásielku, ktorej sa zmluvný vzťah týka, Vybral od Objednávateľa príp. Podávateľa. Predmetný zmluvný vzťah vzniká Vybraním Zásielky, ak nie je v prípadnej jednotlivej dohode medzi Poskytovateľom a Objednávateľom určený skorší dátum jeho vzniku.
2. Práva Objednávateľa zo zmluvného vzťahu sa premlčujú uplynutím jedného (1) roka odo dňa nasledujúceho po dni Vybrania Zásielky, v prípade, ak bola Zásielka uložená, uplynutím jedného (1) roka odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia úložnej lehoty.
3. Objednávateľ berie na vedomie, že za prípustné spôsoby Vybrania Zásielky v zmysle týchto VOP sa považujú:
a) prevzatie Zásielky Poskytovateľom od Objednávateľa príp. Podávateľa alebo,
b) prevzatie Zásielky Poskytovateľom od Objednávateľa príp. Podávateľa prostredníctvom Prístupového miesta siete Poskytovateľa alebo,
c) prevzatie Zásielky Poskytovateľom od Objednávateľa príp. Podávateľa prostredníctvom Kontaktného miesta siete Poskytovateľa,
d) prevzatie Zásielky Poskytovateľom alebo určenými zamestnancami/pracovníkmi Poskytovateľa alebo osobami oprávnenými Vyberať alebo Dodávať Zásielky na základe zmluvy s Poskytovateľom priamo v mieste Objednávateľa, Podávateľa resp. mieste, ktoré Objednávateľ určí v objednávke Služieb od Poskytovateľa.
4. Objednávateľ berie na vedomie, že jednotlivé spôsoby Dodania Zásielky sú špecifikované Poskytovateľom pri popise jednotlivých typov poskytovaných Služieb, a to na internetovej stránke Poskytovateľa www.skynet.sk alebo v Cenníku alebo prípadne v individuálnej dohode uzavretej medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.
5. Objednávateľ berie na vedomie, že minimálne a maximálne rozmery, prípadne iné parametre Poštových Zásielok, určujú pravidlá pre medzinárodný poštový styk, t.j. Akty Svetovej poštovej únie (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 50/2010 Z.z.) a minimálne a maximálne rozmery, prípadne iné parametre Kuriérskych Zásielok, určuje Cenník; ust. čl. II. bodu 3. nie je týmto dotknuté. Jednotlivé prípustné hmotnostné a veľkostné limity Zásielok sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej Služby objednanej Objednávateľom. Objednávateľ taktiež berie na vedomie, že hmotnostné a veľkostné limity Zásielok v závislosti od konkrétnej Služby sú bližšie špecifikované na internetovej stránke Poskytovateľa www.skynet.sk, prípadne v Cenníku.
6. Objednávateľ berie na vedomie, že z Vybrania a Distribúcie sú vylúčené:
a) omamné a psychotropné látky, jedy a prekurzory, jadrové materiály, rádioaktívne látky, vysoko rizikové chemické látky a vysoko rizikové biologické agensy a toxíny alebo iné obdobne nebezpečné veci alebo látky,
b) Zásielky obsahujúce živé zvieratá,
c) Zásielky, ktorých obsah alebo úprava môžu ohroziť život alebo zdravie ľudí, poškodiť životné prostredie a zničiť alebo poškodiť iné Zásielky alebo dopravné prostriedky,
d) Zásielky, ktorých úprava alebo viditeľný obsah sú urážlivé alebo hanlivé,
e) platné a neplatné bankovky a mince, kolkové a poštové známky a iné ceniny, šperky, drahokamy, drahé kovy, cenné papiere s vyznačenou nominálnou hodnotou v iných ako poistených zásielkach,
f) exempláre ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, ak § 15 ods. 5 písm. d) zákona č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neustanovuje inak,
g) veci alebo tovary, ktorých obeh je v zmysle platnej právnej úpravy obmedzený alebo zakázaný,
h) nebezpečný materiál, nebezpečný tovar, zakázané predmety alebo predmety, ktorých preprava je obmedzená podľa IATA (Medzinárodnej asociácie leteckej prepravy), ICAO (Medzinárodnej organizácie civilného letectva), ktorýmkoľvek príslušným štátnym orgánom alebo inou príslušnou organizáciou,
i) Zásielky, pri ktorých nebude vyhotovené colné prehlásenie, aj napriek tomu, že je požadované príslušnými colnými predpismi, alebo
j) Zásielky, u ktorých SkyNet rozhodne, že ich nie je možné prepraviť bezpečným alebo povoleným spôsobom, ktorý je v súlade s platnou legislatívou (medzi takéto Zásielky patria
okrem iných hlavne Zásielky obsahujúce strelné zbrane a ich časti, muníciu, telesné ostatky, pornografiu, ilegálne narkotiká, lieky a pod.),
k) Zásielky presahujúce Maximálnu hodnotu Zásielky, pokiaľ sa Poskytovateľ a Objednávateľ nedohodnú v zmysle týchto VOP inak.
Ustanovenie čl. II. bodu 3 týchto VOP týmto nie je dotknuté.
7. Objednávateľ sa zaväzuje a prehlasuje, že ním alebo Podávateľom podaná Zásielka nie je vylúčená z Vybrania alebo Distribúcie podľa bodu 6 písm. a) – k) tohto článku VOP, ako aj, že je vhodná na Distribúciu (prepravu) v zmysle týchto VOP, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá v tomto dôsledku vznikne Poskytovateľovi.
8. Objednávateľ podaním Zásielky na Vybranie súhlasí, že Zásielky, ktoré podliehajú rýchlemu znehodnoteniu, prípadné Zásielky citlivé najmä na teplotu, nepriaznivé poveternostné vplyvy, vlhkosť, röntgenové lúče sú Poskytovateľom Distribuované len na Objednávateľovo riziko. Objednávateľ výslovne týmto berie na vedomie a súhlasí, že Poskytovateľ nezaručuje a nezabezpečuje osobitné zaobchádzanie so Zásielkami podľa predošlej vety tohto bodu VOP.

Článok IV.
Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Objednávateľ má právo na Dodanie Zásielky podľa týchto VOP.
2. Objednávateľ má právo na bezplatné a urýchlené odstránenie nedostatkov Služby spôsobom podľa týchto VOP.
3. Objednávateľ má právo na vrátenie Zásielky, ktorú nemožno dodať Príjemcovi v súlade s platnými právnymi predpismi. V prípade, že Zásielku nemožno dodať Príjemcovi, Poskytovateľ je oprávnený informovať o tejto skutočnosti Objednávateľa, a to prostredníctvom zaslania elektronickej správy (e-mail) Objednávateľovi spolu so žiadosťou o vyjadrenie Objednávateľa, či si Objednávateľ želá Zásielku vrátiť alebo zničiť. Poskytovateľ v predmetnej elektronickej správe opätovne (čl. IV bod. 4 VOP) informuje Objednávateľa o nákladoch na vrátenie Zásielky, ktoré je Objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi, ak si vyberie možnosť vrátenia Zásielky, resp. ktoré je Objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi, ak Objednávateľ neodpovie na predmetnú elektronickú správu Poskytovateľa spôsobom a v čase uvedenom nižšie v tomto bode VOP. Objednávateľ sa zaväzuje odpovedať na elektronickú správu Poskytovateľa podľa tohto bodu VOP rovnako vo forme elektronickej správy, a to bezodkladne po doručení elektronickej správy Poskytovateľova Objednávateľovi, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň a to v znení: „Žiadam o vrátenie Zásielky a súhlasím s úhradou nákladov na jej vrátenie Poskytovateľovi. O výške/tarife nákladov na vrátenie Zásielky som bol riadne a včas, t.j. pred Vybraním Zásielky, Poskytovateľom informovaný.“ alebo „Žiadam o zničenie Zásielky“. V prípade, ak si Objednávateľ vyberie možnosť zničenia Zásielky, tak ako je uvedené vyššie, je povinný spolu s elektronickou odpoveďou podľa predošlej vety VOP Poskytovateľovi zaslať pravdivé a úplne opísanie obsahu predmetnej Zásielky a to v rozsahu potrebnom na určenie spôsobu zničenia Zásielky v súlade s právnymi predpismi krajiny, v ktorej mala byť Zásielka Dodaná, v prípade, ak Objednávateľ neposkytne v súlade s touto vetou Poskytovateľovi pravdivé a úplné informácie o obsahu Zásielky, zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá v tomto dôsledku Poskytovateľovi vznikne. V závislosti od Objednávateľom poskytnutých informácií ohľadom obsahu Zásielky, bude Objednávateľ bezodkladne informovaný o výške nákladov na zničenie Zásielky. V prípade, ak Poskytovateľ neobdrží odpoveď Objednávateľa na Poskytovateľovu elektronickú správu, zaslanú podľa tohto bodu VOP, najneskôr v nasledujúci deň po jej zaslaní Poskytovateľom alebo v prípade, že predmetná odpoveď Objednávateľa nebude spĺňať náležitosti formy podľa vyššie uvedených ustanovení tohto bodu VOP, Poskytovateľ vráti Zásielku Objednávateľovi na jeho náklady, o ktorých výške bol Objednávateľ informovaný pred Vybraním Zásielky (čl. IV bod. 4 VOP). Strany zmluvného vzťahu sa dohodli, že v prípade, ak si Objednávateľ vyberie možnosť zničenia Zásielky, pričom bol zachovaný postup, spôsob a lehota na uplatnenie si tohto práva Objednávateľa, tak ako je uvedené vyššie, Poskytovateľ predmetnú Zásielku zničí v mene a na účet Objednávateľa, a to v primeranej lehote.
4. Objednávateľ má právo na včasné, dostupné a zrozumiteľné informácie o svojich právach a povinnostiach a o výške odmeny Poskytovateľa za poskytnutie Služby. Pre predídenie akýmkoľvek pochybnostiam Objednávateľ prehlasuje, že pred vznikom zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom podľa týchto VOP, t.j. pred Vybraním Zásielky, sa oboznámil s týmito VOP, Cenníkom, ich obsah je mu jasný a zrozumiteľný, bol poučený o jeho právach a povinnostiach, ako aj je mu známa výška odmeny Poskytovateľa za Objednávateľom objednané Služby, výška odmeny za fakultatívne plnenia Poskytovateľa voči Objednávateľovi, súvisiace s Distribúciou a Dodaním Zásielky, ako napr. zmena inštrukcií týkajúcich sa Distribúcie a Dodania Zásielky v zmysle bodu 5. tohto článku VOP a pod., ako aj výška Ostatných nákladov Poskytovateľova v zmysle čl. VIII. bodu 3. VOP, to všetko, ak je výška týchto peňažných plnení v čase pred Vybraním Zásielky známa.
5. Objednávateľ je oprávnený po Vybraní Zásielky a do času Dodania Zásielky, zmeniť inštrukcie týkajúce sa Distribúcie a Dodania Zásielky, a to tak, že zašle Poskytovateľovi e-mail na e-mailovú adresu Poskytovateľa podľa čl. I. bodu 10. týchto VOP. Objednávateľ berie na vedomie, súhlasí a v prípade zmeny inštrukcií podľa predošlej vety tohto bodu VOP sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi poplatok za zmenu inštrukcií ako aj náklady Poskytovateľa spôsobené zmenou inštrukcií v zmysle čl. VIII. bodu 5. týchto VOP.
6. Objednávateľ sa zaväzuje a je povinný označiť Zásielku a použiť na Zásielku len obal podľa čl. VI. týchto VOP.
7. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi riadne a včas všetky odmeny, Ostatné náklady Poskytovateľa podľa čl. VIII. bod 3. VOP, prípadne iné peňažné plnenia, na ktoré Poskytovateľovi vznikol nárok v zmysle týchto VOP a/alebo prípadne uzavretej individuálnej dohody medzi Objednávateľom a Poskytovateľom.

Článok V.
Práva a povinnosti Poskytovateľa

1. Poskytovateľ má právo na zaplatenie odmeny, Ostatných nákladov Poskytovateľa podľa čl. VIII. bod 3. VOP, prípadne akýchkoľvek iných peňažných plnení v zmysle týchto VOP a/alebo prípadnej osobitnej dohody uzavretej medzi Poskytovateľom a Objednávateľom za poskytovanie Služieb Objednávateľovi, to všetko v súlade s týmito VOP.
2. Poskytovateľ má právo požadovať od Objednávateľa a/alebo Podávateľa a/alebo Príjemcu určenie presného miesta Dodania Zásielky, ak vzhľadom na usporiadanie Miesta Dodania, miesta pobytu, sídla alebo miesta podnikania Príjemcu nie je zrejmé, kam sa má Zásielka Dodať.
3. Poskytovateľ má právo požadovať od Objednávateľa a/alebo Podávateľa a/alebo Príjemcu o určenie osoby alebo osôb, ktoré sú splnomocnené preberať v mene Príjemcu Dodané Zásielky, t.j. o určenie osoby Oprávneného prijímateľa.
4. Poskytovateľ má právo od Objednávateľa, Prijímateľa, Oprávneného príjemcu požadovať preukázanie totožnosti a zaznamenanie a spracovanie ich osobných údajov, ak ide o dodanie Zapísanej Zásielky. Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetky údaje potrebné pre vystavenie príslušného daňového dokladu (faktúra) za Poskytovateľom poskytnuté Služby a plnenia.
5. Poskytovateľ má právo odmietnuť Dodanie Zásielky, ak vzhľadom na nesplnenie požiadaviek Poskytovateľa na Príjemcu alebo Oprávneného prijímateľa podľa bodu 2, 3, 4 tohto článku VOP nie je možné Dodanie Príjemcovi a hrozí strata, odcudzenie alebo poškodenie Zásielky.
6. Poskytovateľ je povinný odmietnuť uzavretie zmluvného vzťahu s Objednávateľom, ak ide o Zásielky alebo o veci vylúčené z Vybrania a Distribúcie, to všetko za predpokladu, že mu je obsah Zásielky známy; ustanovenie čl. III. bodu 7. týchto VOP ako aj ustanovenie čl. III bod. 6 písm. k) VOP nie je predošlou vetou dotknuté.
7. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť na všetkých Prístupových miestach siete Poskytovateľa včasné a zrozumiteľné informovanie o obsahu a podmienkach poskytovania Služieb, s osobitným dôrazom na informácie o všeobecných podmienkach prístupu k Službám a o odmenách/tarifách podľa Cenníku, a zabezpečiť ich zverejnenie v plnom rozsahu aj na internetovej stránke Poskytovateľa. Informácie podľa predošlej vety sú Poskytovateľom sprístupnené na www.skynet.sk.
8. V prípade, ak Objednávateľ prípadne Podávateľ podá na Vybranie Zapísanú Zásielku, Poskytovateľ sa zaväzuje vydať Objednávateľovi alebo Podávateľovi potvrdenie o podaní Zapísanej Zásielky.
9. V prípade, ak Objednávateľ prípadne Podávateľ podá na Vybranie Zapísanú Zásielku, Poskytovateľ sa zaväzuje vydať na požiadanie Príjemcovi potvrdenie o Dodaní Zapísanej Zásielky.
10. Poskytovateľ sa zaväzuje dodávať Zásielky s odbornou starostlivosťou a v lehote zodpovedajúcej druhu Zásielky a spôsobu jej Dodania podľa VOP. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že lehoty Dodania Zásielok uvedené Poskytovateľom na jeho internetovej stránke www.skynet.sk alebo v Cenníku nemajú povahu zaručených lehôt Dodania, okrem prípadu, ak si Objednávateľ u Poskytovateľa objednal Službu poskytujúcu záruku vrátenia odmeny za poskytnuté Služby, ak Zásielka nebude Dodaná v zaručenej lehote Dodania; pre predídenie akýmkoľvek pochybnostiam Objednávateľ berie na vedomie, že predmetom vrátenia podľa tejto vety VOP sú len prepravné náklady, resp. ich časť, t.j. odmena za poskytnuté Služby a nie Ostatné náklady Poskytovateľa, tak ako sú tieto definované v čl. VIII. bode 3. týchto VOP s výnimkou Služieb zahrňujúcich tuzemskú prepravu (prepravu v rámci Slovenskej republiky) Poštových zásielok, kedy je predmetom vrátenia trojnásobok Objednávateľom uhradenej odmeny za poskytnutie predmetnej Služby. Poskytovateľ sa zaväzuje chrániť Zásielky pred stratou, odcudzením a poškodením. Ustanovenie bodu 8. článku III. týchto VOP nie je ustanoveniami predošlých viet tohto bodu VOP dotknuté.

Článok VI.
Distribúcia, Dodanie a označovanie Zásielok

1. Objednávateľ je povinný Zásielku riadne zabaliť a zabezpečiť proti nebezpečenstvu prepravy tak, aby s ňou bolo možné bezpečne manipulovať jednou osobou, prepravovať ju napr. na valčekovej dráhe a zaobchádzať s ňou bežným spôsobom bez rizika poškodenia, v opačnom prípade Poskytovateľ nezodpovedá Objednávateľovi za akúkoľvek škodu, ktorá mu v tomto dôsledku vznikne. Obal, resp. vonkajšie balenie Zásielky, musí zodpovedať hmotnosti a povahe Zásielky a voľný priestor medzi obalom, resp. vonkajším balením Zásielky, a obsahom Zásielky musí byť vyplnený, veci a predmety v Zásielke musia byť zabezpečené proti pohybu, v opačnom prípade Poskytovateľ nezodpovedá Objednávateľovi za akúkoľvek škodu, ktorá mu v tomto dôsledku vznikne. Na Zásielku sa vždy upevní prepravný list, ktorý obsahuje ochrannú známku SKYNET WORLDWIDE EXPRESS alebo obchodné meno Poskytovateľa, ktoré sú identifikačnými znakmi Poskytovateľa (ďalej aj ako „Identifikačné znaky Poskytovateľa“). Zásielky obsahujúce dokumenty sa tiež spravidla vkladajú do obalu s Identifikačnými znakmi Poskytovateľa. V prípade Vybrania, Distribúcie a Dodania Zásielky, ktorá je tzv. diplomatickou poštou v zmysle Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch (ďalej len „Viedenský dohovor“) sa Objednávateľ zaväzuje, že predmetnú Zásielku označí, prípadne inak upraví, v súlade s Viedenským dohovorom, v opačnom prípade Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné omeškanie alebo škodu spôsobenú v tomto dôsledku Objednávateľovi, Podávateľovi, prípadne Prijímateľovi.
2. Poskytovateľ Dodáva Zásielku na adresu Príjemcu, ktorú Objednávateľ uviedol na prepravnom liste, nie však bezpodmienečne menovanému Príjemcovi osobne. Zásielky Distribuované do oblasti s centrálnym príjmom Zásielok budú Dodané do tejto oblasti. Objednávateľ berie na vedomie, že Zásielky nemôžu byť Dodávané do poštových schránok, na poštové smerovacie číslo alebo do P.O. BOX.
3. Poskytovateľ vykoná všetky potrebné kroky k tomu, aby bolo možné Dodať Zásielku v súlade s bežnými dodacími lehotami spoločnosti SkyNet, predovšetkým tými, ktoré sú uvedené v Cenníku alebo na internetovej stránke www.skynet.sk pri jednotlivých typoch Služieb. Objednávateľ berie na vedomie, že tieto dodacie lehoty nemajú povahu zaručených lehôt dodania, okrem prípadu, ak si Objednávateľ u Poskytovateľa objednal Službu poskytujúcu záruku vrátenia odmeny za poskytnuté Služby, ak Zásielka nebude Dodaná v zaručenej lehote Dodania; pre predídenie akýmkoľvek pochybnostiam Objednávateľ berie na vedomie, že predmetom vrátenia podľa tejto vety VOP sú len prepravné náklady, resp. ich časť, t.j. odmena za poskytnuté Služby, a nie Ostatné náklady Poskytovateľa, tak ako sú tieto definované v čl. VIII. bode 3. týchto VOP s výnimkou Služieb zahrňujúcich tuzemskú prepravu (prepravu v rámci Slovenskej republiky) Poštových zásielok, kedy je predmetom vrátenia trojnásobok Objednávateľom uhradenej odmeny za poskytnutie predmetnej Služby. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne omeškaním Dodania Zásielky v dôsledku udalosti, ktorá nastala nezávisle od vôle Poskytovateľa a bránila mu v splnení jeho povinností, ktorých porušením škoda vznikla, ak nemožno rozumne predpokladať, že Poskytovateľ by túto udalosť alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že v čase vzniku povinnosti by túto udalosť predvídal. Vzhľadom na vyššie uvedené Objednávateľ berie na vedomie, že Dodanie Zásielky môže byť oneskorené najmä v prípadoch, ak v priebehu Distribúcie Zásielky nastanú zvláštne alebo neočakávané okolnosti, ktorých vzniku Poskytovateľ nevie/nevedel zabrániť.
4. Do času Distribúcie Zásielky sa nezapočítava deň Vybrania Zásielky, pokiaľ nie je v týchto VOP určené inak. Do času Distribúcie Zásielky sa nezapočítava ani doba potrebná pre prípadné colné účely a zdržanie spôsobené vyššou mocou. Dodanie Zásielky je Príjemca alebo Oprávnený prijímateľ povinný potvrdiť podpisom na súpiske rozvozu v papierovej forme (alebo na inom obdobnom doklade) alebo Príjemca resp. Oprávnený prijímateľ potvrdzuje prevzatie Zásielky na mobilnom dátovom zariadení elektronickým perom. Podpis elektronickým perom je považovaný za plnohodnotnú náhradu podpisu papierovej formy súpisky rozvozu (alebo iného obdobného dokladu).
5. Ak nie je možné Poštovú Zásielku pri prvom pokuse o Dodanie Dodať, zanechá o tom Poskytovateľ Príjemcovi písomné oznámenie (ďalej len „Písomné oznámenie o neúspešnom dodaní“). Poskytovateľ sa pokúsi o opätovné Dodanie Poštovej Zásielky spravidla (zvyčajne) v nasledujúci pracovný deň po dni, kedy došlo k neúspešnému Dodaniu Poštovej Zásielky. Pokiaľ je i tento pokus o Dodanie Poštovej Zásielky neúspešný, má Príjemca do siedmych (7) kalendárnych dní odo dňa druhého neúspešného Dodania Poštovej Zásielky možnosť dohodnúť sa s Poskytovateľom o konečnom termíne Dodania Poštovej Zásielky, a to tak, že zašle e-mailovú správu Poskytovateľovi alebo príslušnej pridruženej alebo sesterskej spoločnosti SkyNet-u alebo príslušnému oprávnenému zástupcovi SkyNet-u vo svete, podľa toho, v ktorej krajine sa mala Poštová Zásielka Dodať. E-mailová adresa Poskytovateľa je uvedená na internetovej stránke www.skynet.sk, e-mailové adresy pridružených alebo sesterských spoločností SkyNet-u alebo príslušných oprávnených zástupcov SkyNet-u vo svete sú uvedené na internetovej stránke www.skynetwwe.com v závislosti od toho, v ktorej krajine sa mala Poštová Zásielka Dodať. Po márnom uplynutí lehoty podľa tretej vety tohto bodu VOP je Poskytovateľ oprávnený informovať o tejto skutočnosti Objednávateľa, a to prostredníctvom zaslania elektronickej správy (e-mail) Objednávateľovi spolu so žiadosťou o vyjadrenie Objednávateľa či si Objednávateľ želá Poštovú Zásielku vrátiť alebo zničiť; ust. článku IV. bod 3. sa použije primerane. Objednávateľ výslovne berie na vedomie, že tzv. opätovné doručovanie Zásielky podľa bodu 5. tohto článku VOP sa vzťahuje len na Poštové Zásielky, t.j. Poskytovateľ nie je povinný vykonávať opätovné doručovanie Kuriérskych Zásielok. V prípade, ak nemožno doručiť Prijímateľovi Kuriérsku zásielku, je Poskytovateľ oprávnený informovať o tejto skutočnosti Objednávateľa, a to prostredníctvom zaslania elektronickej správy (e-mail) Objednávateľovi spolu so žiadosťou o vyjadrenie Objednávateľa, či si Objednávateľ želá Kuriérsku Zásielku vrátiť alebo zničiť; ust. článku IV. bod 3. sa použije primerane.
6. Ak Príjemca, Oprávnený prijímateľ, odmietne Zásielku (Poštovú a/alebo Kuriérsku) prevziať, Poskytovateľ je oprávnený informovať o tejto skutočnosti Objednávateľa, a to prostredníctvom zaslania elektronickej správy (e-mail) Objednávateľovi spolu so žiadosťou o vyjadrenie Objednávateľa, či si Objednávateľ želá Zásielku vrátiť alebo zničiť; ust. článku IV. bod 3. sa použije primerane. Nárok Poskytovateľa na odmenu za poskytnuté Služby, ostatné peňažné plnenia podľa týchto VOP, nie je týmto bodom VOP dotknutý.
7. Pri Dodaní Zásielky nie je Poskytovateľ, resp. jeho zamestnanec/pracovník, povinný zúčastniť sa kontroly obsahu Dodanej Zásielky.
8. V prípade, ak si Objednávateľ zvolí vrátenie Zásielky v zmysle čl. IV. bod 3. VOP alebo v zmysle čl. VI. bod 5., 6., 7. týchto VOP, a ak nemožno Zásielku vrátiť Objednávateľovi, Poskytovateľ môže túto Zásielku na základe ust. § 34 ods. 2 poslednej vety Zákona o poštových službách uvoľniť, t.j. najmä môže s ňou voľne nakladať a to najmä Poskytovateľ môže Zásielku predať bez toho, aby znášal akúkoľvek zodpovednosť voči Objednávateľovi, Podávateľovi alebo komukoľvek inému, pričom takto získaný výťažok z predaja Zásielky Poskytovateľ použije na úhradu odmeny za poskytnuté Služby a ostatných peňažných plnení v zmysle týchto VOP. Neupotrebený zvyšok peňažných prostriedkov z predaja Zásielky vráti Poskytovateľ Objednávateľovi.
9. Ďalšie podmienky, predovšetkým spôsoby Vyberania a Dodávania Zásielok a druhy Zásielok a ich hmotnostné a veľkostné limity sú uvedené v Cenníku Poskytovateľa prípadne na internetovej stránke Poskytovateľa www.skynet.sk, alebo sú pre konkrétny prípad dojednané medzi Poskytovateľom a Objednávateľom v podobe osobitnej dohody.

Článok VII.
Otvorenie Zásielky

1. Objednávateľ, Podávateľ a Príjemca berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený otvoriť Zásielku, ak:
a) ju nemožno Dodať a súčasne ju nemožno ani vrátiť alebo nemá byť podľa týchto VOP vrátená,
b) je dôvodné podozrenie, že obsahuje veci vylúčené z Vybrania a Distribúcie,
c) je dôvodná obava, že došlo alebo by do Dodania mohlo dôjsť k vzniku škody na zdraví, na veciach alebo na iných Zásielkach, alebo
d) je to nevyhnutné na dodržanie povinnosti ustanovenej Poskytovateľovi zákonom č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov alebo § 15 ods. 1 zákona č. 46/1993 Z.z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov,
2. Poskytovateľ je oprávnený obsah otvorenej Zásielky skúmať len v rozsahu nevyhnutnom na zistenie skutočností podľa bodu 1. tohto článku VOP. Pri otvorení Zásielky musí byť zabezpečená ochrana skutočností, ktoré sú chránené podľa osobitných predpisov ako aj ochrana poštového tajomstva.
3. Poskytovateľ je povinný o otvorení Zásielky informovať Príjemcu pri Dodaní alebo Objednávateľa pri vrátení Zásielky. Ak sa po otvorení Zásielky zistí, že ju možno Dodať, Poskytovateľ ju na vlastné náklady zabalí a Dodá.
4. Ak pri otvorení Zásielky nie je prítomný Objednávateľ, Poskytovateľ zabezpečí prítomnosť inej osoby, ktorá nie je zamestnancom Poskytovateľa, alebo prítomnosť aspoň troch (3) zamestnancov Poskytovateľa a o otvorení spíše záznam; ak je Objednávateľ známy, Poskytovateľ je povinný mu predmetný záznam doručiť.
5. Ustanovenie bodu 1. tohto článku VOP sa nepoužije, ak ide o Zásielku, ktorá nesmie byť podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, otvorená ani zadržaná.

Článok VIII.
Odmena za poskytnuté Služby, iné peňažné plnenia a platobné podmienky

1. Nárok Poskytovateľa na odmenu za poskytované Služby vzniká Vybraním Zásielky Poskytovateľom a jej výška je určená aktuálnym Cenníkom Poskytovateľa v závislosti od skutočnej alebo objemovej hmotnosti Zásielky vrátane obalu Zásielky, prípadne v závislosti od iného kritéria uvedeného v aktuálnom Cenníku Poskytovateľa. Odmena za Služby poskytované Poskytovateľom na základe individuálnej dohody s Objednávateľom bude dohodnutá v závislosti od vzájomnej dohody Poskytovateľa a Objednávateľa. Objednávateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí, že v prípade, ak sa na výpočet výšky odmeny za poskytnuté Služby použije kritérium hmotnosti Zásielky, tak ako je stanovené v tomto bode VOP vyššie, použije sa tá hmotnosť, ktorá je z nich vyššia. Odmena je splatná v súlade s podmienkami ustanovenými nižšie v tomto článku VOP.
2. Poskytovateľ má právo počas Vyberania Zásielky alebo kedykoľvek po čase Vybrania Zásielky predmetnú Zásielku prevážiť, prepočítať počet položiek Zásielky, a to za účelom overenia správnosti výpočtu výšky odmeny za poskytnuté Služby z Objednávateľom poskytnutých údajov o hmotnosti Zásielky. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že údaj o hmotnosti Zásielky, o počte položiek Zásielky, prípadne iný údaj poskytnutý Objednávateľom je nesprávny, je pre výpočet Odmeny za poskytnuté Služby rozhodujúci údaj zistený Poskytovateľom.
3. Poskytovateľ má voči Objednávateľovi okrem nároku na odmenu za poskytnuté Služby nárok najmä na náhradu všetkých prípadných nákladov na skladovanie, ciel, daní, a iných nárokov, ktoré Poskytovateľ pri poskytovaní Služieb vynaložil voči tretej osobe v súvislosti s Distribúciou a Dodaním Zásielky (napr. palivový príplatok) (ďalej len „Ostatné náklady Poskytovateľa“), a ktoré Prijímateľ Zásielky neuhradil v čase Dodania Zásielky z akéhokoľvek dôvodu; uvedené platí aj v prípadoch, kedy nedošlo k úspešnému Dodaniu Zásielky z dôvodu na strane Objednávateľa, Podávateľa, Príjemcu alebo akejkoľvek inej osoby odlišnej od Poskytovateľa.
4. Odmena za poskytnuté Služby je splatná v lehote siedmych (7) dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi Poskytovateľom. V prípade, ak je Poskytovateľom vystavená faktúra nesprávna, Objednávateľ je oprávnený v lehote jej splatnosti písomne namietať nesprávnosť tejto faktúry. V prípade, ak je námietka voči nesprávnosti vystavenej faktúry oprávnená, Poskytovateľ je povinný Objednávateľovi vystaviť a doručiť novú, opravenú faktúru, pričom Objednávateľovi doručením novej, opravenej faktúry začína plynúť nová sedem (7) dňová lehota jej splatnosti. Ustanovenia tohto bodu VOP platia primerane aj na úhradu Ostatných nákladov Poskytovateľa Objednávateľom podľa bodu 3. tohto článku VOP prípadne na úhradu iných peňažných plnení, na ktoré Poskytovateľovi vznikol nárok v zmysle týchto VOP.
5. V prípade, ak Objednávateľ po Vybraní Zásielky zmení inštrukcie týkajúce sa Distribúcie a Dodania Zásielky v zmysle článku IV. bodu 5. týchto VOP, má Poskytovateľ právo a Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi nahradiť poplatok za takúto zmenu inštrukcií ako aj uhradiť náklady na Distribúciu a Dodanie Zásielky, ktoré Poskytovateľovi vzniknú v dôsledku zmeny týchto inštrukcií. Výška poplatku podľa predošlej vety je dvadsať (20) EURO bez DPH; na splatnosť poplatku za zmenu inštrukcií sa primerane použijú ustanovenia bodu 4. tohto článku VOP.
6. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou akéhokoľvek splatného peňažného záväzku voči Poskytovateľovi, má Poskytovateľ nárok na:
a) úrok z omeškania vo výške stanovenej podľa predpisov obchodného práva (zákon č. 513/1993 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení), ak je Objednávateľom podnikateľ,
b) úrok z omeškania vo výške stanovenej podľa predpisov občianskeho práva (zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení), ak je Objednávateľom fyzická osoba spotrebiteľ.
Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi nahradiť všetky Poskytovateľom dôvodne a preukázateľne vynaložené náklady spojené s uplatnením si peňažnej pohľadávky voči Objednávateľovi v súlade s platnou právnou úpravou.
7. V prípade, ak omeškanie s úhradou akéhokoľvek peňažného plnenia, ku ktorému sa Objednávateľ v zmysle týchto VOP zaviazal, presiahne sedem (7) dní vzniká Poskytovateľovi popri nároku na úroky z omeškania v zmysle bodu 6. tohto článku VOP, aj nárok na zmluvnú pokutu vo výške päť (5) EUR bez DPH; na splatnosť zmluvnej pokuty sa primerane použijú ustanovenia bodu 4. tohto článku VOP. V prípade, ak omeškanie s úhradou akéhokoľvek peňažného plnenia, ku ktorému sa Objednávateľ v zmysle týchto VOP zaviazal, presiahne tridsať (30) dní, vzniká Poskytovateľovi popri nároku na úroky z omeškania v zmysle bodu 6. tohto článku VOP a nároku na zmluvnú pokutu podľa predošlej vety tohto bodu VOP aj nárok na zmluvnú pokutu vo výške sto (100) EURO bez DPH; na splatnosť zmluvnej pokuty sa primerane použijú ustanovenia bodu 4. tohto článku VOP.
8. Jednotlivé faktúry podľa týchto VOP sú Poskytovateľom vystavované a doručované v elektronickej podobe, podpísané elektronickým podpisom a doručované na e-mailovú adresu Objednávateľa, ktorú Objednávateľ oznámil Poskytovateľovi pri objednaní Služieb, najneskôr však do okamihu Vybrania Zásielky. Objednávateľ je oprávnený písomne požiadať Poskytovateľa o vystavenie a doručenie faktúry v listinnej podobe. Objednávateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí, že v prípade, ak na základe tejto žiadosti Poskytovateľ vystaví a doručí faktúru Objednávateľovi v listinnej podobe podľa predošlej vety tohto bodu VOP, má Poskytovateľ nárok na náhradu administratívneho poplatku za vystavenie a doručenie faktúry v listinnej podobe vo výške jedno (1) EURO bez DPH, ak je výška fakturovanej sumy vyššia ako (20) EURO bez DPH, alebo dve (2) EURÁ bez DPH, ak je výška fakturovanej sumy nižšia alebo rovná dvadsiatim (20) EURÁM bez DPH.

Článok IX.
Reklamačný poriadok

1. Objednávateľ a/alebo Prijímateľ má právo podať spôsobom a v lehotách podľa tohto článku VOP SkyNet-u reklamáciu poskytnutých Služieb.
2. Právo Objednávateľa a/alebo Prijímateľa na reklamáciu nemožno obmedziť, ak bolo uplatnené v súlade s týmto článkom VOP.
3. Objednávateľ a/alebo Prijímateľ je povinný uplatniť reklamáciu písomne u SkyNet-u na adrese Poskytovateľa alebo na adrese príslušnej pridruženej alebo sesterskej spoločnosti SkyNet-u alebo príslušného oprávneného zástupcu SkyNet-u vo svete, podľa toho, v ktorej krajine sa Zásielka Vybrala alebo sa mala Dodať, a to v lehote do tridsiatich (30) pracovných dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie, najneskôr však do jedného (1) roka odo dňa nasledujúceho po dni Vybrania Zásielky, a ak bola Zásielka uložená, tak do jedného (1) roka odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia úložnej lehoty.
4. Objednávateľ a/alebo Prijímateľ je povinný v písomnej reklamácii uviesť najmä:
a) označenie alebo popis vady Zásielky, číslo Zásielky podľa prepravného listu,
b) dátum, kedy bola Zásielka Vybraná,
c) údaje umožňujúce identifikáciu Objednávateľa a/alebo Prijímateľa (meno, priezvisko alebo obchodného meno, bydlisko alebo sídlo alebo miesto podnikania, IČO, ak ide o Poskytovateľa, ktorý je Podnikateľ, ako aj ďalšie údaje potrebné na jeho jednoznačnú identifikáciu),
d) doklad o obsahu Zásielky (dodací list, pôvodná faktúra a pod.),
e) doklad preukazujúci obstaranie veci a jej obstarávaciu cenu, príp. výrobné náklady, prípadne doklad preukazujúci cenu/hodnotu prepravovanej veci v čase Vybrania Zásielky (znalecký posudok), ak predmetom Vybrania, Distribúcie a Dodania bola Zásielka, ktorej predmetnom bola používaná/opotrebovaná vec,
f) čoho sa Objednávateľ a/alebo Prijímateľ domáha.
5. SkyNet nebude akceptovať žiadnu reklamáciu, ktorá bola podaná niekým iným než Objednávateľom a/alebo Prijímateľom, reklamáciu, ktorá bola uplatnená u inej osoby ako u SkyNet-u, reklamáciu, ktorá nebola uplatnená spôsobom alebo v lehotách podľa tohto článku VOP, reklamáciu, v ktorej sa Objednávateľ a/alebo Prijímateľ domáha toho, čo nie je v súlade so Zákonom o poštových službách alebo inými platnými právnymi predpismi alebo týmito VOP, reklamáciu, v ktorej Objednávateľ a/alebo Prijímateľ reklamuje vady, ktoré nastali v inom období ako v období od Vybrania Zásielky po jej Dodanie.
6. Lehota na vybavenie reklamácia je najviac tridsať (30) dní odo dňa jej uplatnenia. Poskytovateľ je oprávnený predĺžiť lehotu na vybavenie reklamácie najviac o 90 dní, ak sa uplatnená reklamácia týka veľkého množstva Zásielok alebo iných skutočností spojených s poskytnutou Službou a z objektívnych dôvodov ju nemožno v plnom rozsahu vybaviť v lehote podľa prvej vety tohto bodu VOP. O predĺžení lehoty je Poskytovateľ povinný počas plynutia lehoty podľa prvej vety tohto bodu VOP upovedomiť Objednávateľa alebo Prijímateľa v závislosti od toho, ktorý z nich reklamáciu uplatnil, a to v písomnej forme a s uvedením dôvodov predĺženia lehoty.
7. Poskytovateľ reklamáciu, ktorá bola uplatnená Objednávateľom a/alebo Prijímateľom v súlade s týmito VOP, posúdi a rozhodne o jej prípustnosti alebo ju odmietne. Rozhodnutie o prípustnosti reklamácie obsahuje výrok, že reklamácia sa pripúšťa, a údaje o rozsahu a spôsobe vybavenia reklamácie. Rozhodnutie o odmietnutí reklamácie obsahuje výrok, že reklamácia sa odmieta, a stručné a výstižné odôvodnenie odmietnutia reklamácie. Poskytovateľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi výsledok prešetrenia jeho reklamácie v lehote podľa bodu 6. tohto článku VOP. Reklamácia sa považuje za uznanú aj vtedy, ak Poskytovateľ písomne neoznámi Objednávateľovi alebo Prijímateľovi v závislosti od toho, ktorý z nich reklamáciu uplatnil, výsledok prešetrenia reklamácie v lehote podľa bodu 6. tohto článku VOP okrem prípadu, ak doručenie oznámenia Poskytovateľa o výsledku prešetrenia reklamácie v určenej lehote bolo zmarené okolnosťami, ktoré neboli spôsobené Poskytovateľom.
8. Poskytovateľ vedie evidenciu o podaných reklamáciách, ich obsahu a spôsobe vybavenia a každoročne, najneskôr do 31. marca za predchádzajúci kalendárny rok, vypracúva správu o výsledkoch prešetrenia reklamácií a tú zverejňuje na svojom webovom sídle alebo iným vhodným spôsobom.

Článok X.
Preclenie , export a import

1. Objednávateľ je oprávnený požiadať Poskytovateľa o poskytnutie, resp. o sprostredkovanie poskytnutia služby, ktorej predmetom bude vystavenie vývozných a/alebo dovozných colných dokladov (ďalej aj ako „Colnodeklarantské služby“). Poskytovateľ má za poskytnutie, resp. sprostredkovanie poskytnutia, Colnodeklarantských služieb podľa predošlej vety tohto bodu VOP nárok na odmenu za takto poskytnuté Colnodeklarantské služby a Objednávateľ sa túto odmenu zaväzuje Poskytovateľovi uhradiť; na splatnosť tejto odmeny sa primerane použijú ustanovenia článku VIII. bodu 4. VOP. Výška odmeny za Colnodeklarantské služby podľa tohto bodu VOP je stanovená v cenníku Colnodeklarantských služieb uvedenom na internetovej stránke Poskytovateľa www.skynet.sk. Poskytovateľ a Objednávateľ sú oprávnení dohodnúť sa aj na inej odmene za Colnodeklarantské služby, a to na základe osobitnej dohody Objednávateľa a Poskytovateľa. Ustanovenie čl. VIII. bodu 3. týchto VOP nie je týmto článkom X. bodom 1. VOP dotknuté.
2. Pre účely poskytnutia Colnodeklarantských služieb Objednávateľovi podľa tohto článku VOP je Objednávateľ povinný poskytnúť Poskytovateľovi nasledujúce dokumenty:
a) plná moc – splnomocnenie Poskytovateľa k zastupovaniu vývozcu/dovozcu pred colným úradom,
b) komisionárska zmluva – zmluva na zabezpečenie Colnodeklarantskej služby,
c) výpis z obchodného alebo živnostenského registra vývozcu/dovozcu (kópia),
d) osvedčenie o registrácii pre DPH, osvedčenie o registrácii pre DIČ vývozcu/dovozcu (kópia),
e) EORI číslo,
f) prípadne iné dokumenty alebo plnenia, o ktoré Poskytovateľ Objednávateľa požiada, za predpokladu, že sú tieto nevyhnutné na riadne poskytnutie Colnodeklarantskej služby podľa tohto článku VOP.

Článok XI.
Zodpovednosť za škodu na Zásielke

1. Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi
a) nedodaním, stratou, poškodením, zničením alebo odcudzením doporučenej Zásielky, poistenej Zásielky, alebo časti ich obsahu,
b) nedodaním Zásielky v tejto zaručenej lehote Dodania a to len v prípade, ak si Objednávateľ u Poskytovateľa objednal Službu poskytujúcu záruku vrátenia odmeny za poskytnuté Služby, ak Zásielka nebude Dodaná v zaručenej lehote Dodania; pre predídenie akýmkoľvek pochybnostiam Objednávateľ berie na vedomie, že predmetom vrátenia podľa tejto vety VOP sú len prepravné náklady, resp. ich časť, t.j. odmena za poskytnuté Služby a nie Ostatné náklady Poskytovateľa, tak ako sú tieto definované v čl. VIII. bode 3. týchto VOP s výnimkou Služieb zahrňujúcich tuzemskú prepravu (prepravu v rámci Slovenskej republiky) Poštových zásielok, kedy je predmetom vrátenia trojnásobok Objednávateľom uhradenej odmeny za poskytnutie predmetnej Služby.
2. Poskytovateľ zodpovedá za skutočnú škodu, nie však za ušlý zisk, sankcie za omeškanie, zmluvné pokuty, penále, nároky tretích osôb, záväzky Objednávateľa voči tretím osobám a ďalšie následné škody, napr. aj z dôvodu nedodržania obvyklého času doručenia Zásielky, uvedených v Cenníku. Skutočnou škodou sa rozumie rozdiel pôvodnej ceny obsahu Zásielky v čase jej Vybrania, t.j. ceny uvedenej na prepravnom liste, a ceny obsahu Zásielky po vzniku škody, t.j. do okamihu jej Dodania. Ustanovenia o Maximálnej hodnote Zásielky týmto nie sú dotknuté.
3. Právo na náhradu škody, za ktorú zodpovedá Poskytovateľ podľa bodu 1. tohto článku VOP, si musí Objednávateľ uplatniť do šiestich (6) mesiacov odo dňa nasledujúceho po dni Vybrania Zásielky, v opačnom prípade toto právo zanikne.
4. Prijímateľ má právo na náhradu škody voči Poskytovateľovi za škodu, ktorá vznikla poškodením Zásielky, ktoré nebolo zrejmé pri jej Dodaní, ak preukáže, že poškodenie vzniklo počas Distribúcie tejto Zásielky a najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni Dodania Zásielky uplatní reklamáciu v zmysle týchto VOP a odovzdá Poskytovateľovi poškodenú Zásielku aj s obalom. Právo na náhradu škody podľa prvej vety tohto bodu VOP musí Prijímateľ uplatniť do šiestich (6) mesiacov odo dňa nasledujúceho po dni Vybrania Zásielky, v opačnom prípade toto právo zanikne. Prijímateľ má nárok na náhradu škody v rozsahu podľa týchto VOP zníženú o náhradu škody z poškodenia tej istej Zásielky priznanú Objednávateľovi.
5. Poskytovateľ sa zbaví zodpovednosti za škodu podľa bodu 1. alebo 3. tohto článku VOP, ak preukáže, že:
a) škodu spôsobil Objednávateľ, Podávateľ alebo Prijímateľ,
b) škoda vznikla vadou Zásielky alebo jej osobitnou povahou,
c) škoda bola zapríčinená udalosťou, ktorá nastala nezávisle od vôle Poskytovateľa a bránila mu v splnení jeho povinností, ktorých porušením škoda vznikla, ak nemožno rozumne predpokladať, že Poskytovateľ by túto udalosť alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že v čase vzniku povinnosti by túto udalosť predvídal,
d) Zásielka bola zadržaná alebo zabavená podľa zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
v platnom znení, prípadne bola zadržaná alebo zabavená na základe príslušného právneho predpisu krajiny, cez ktorú bola Zásielka Distribuovaná a/alebo, do ktorej bola Dodaná alebo
e) obsahom Zásielky boli veci vylúčené z Vybrania a Distribúcie podľa týchto podmienok resp. Zákona o poštových službách.
6. Objednávateľ, Podávateľ a Prijímateľ berú na vedomie, že Poskytovateľ nezodpovedá za únik informácií a osobných údajov o Zásielkach a o ich obsahu, ak je možnosť ich priameho prečítania, rozmnoženia alebo iného nechráneného získania pred ich Vybraním od Objednávateľa alebo po ich Dodaní Prijímateľovi. Poskytovateľ tiež nezodpovedá za colné vyhlásenia a za rozhodnutia colných úradov pri prejednávaní Zásielok predložených na colnú kontrolu.
7. Objednávateľ, Podávateľ a Prijímateľ berú na vedomie, že pri posudzovaní rozsahu poškodenia Zásielky sa zohľadňuje miera poškodenia Zásielky, rozsah úbytku jej obsahu a strata alebo obmedzenie funkčnosti alebo použiteľnosti jej obsahu. Škoda sa vypočíta ako rozdiel pôvodnej ceny obsahu v čase Vybrania Zásielky t.j. ceny uvedenej na prepravnom liste (pričom najvyššia cena obsahu Zásielky je vždy najviac vo výške Maximálnej hodnoty Zásielky podľa týchto VOP) a ceny obsahu po vzniku škody, t.j. v čase do Dodania Zásielky.
8. Ak má na vzniku škody účasť aj Objednávateľ, Podávateľ, konajúci v mene alebo z poverenia Objednávateľa, alebo Prijímateľ, zodpovednosť Poskytovateľa sa primerane zníži.
9. Objednávateľ, Podávateľ a Prijímateľ berú na vedomie, že v prípade leteckej prepravy Zásielky vzťahuje sa na zodpovednosť Poskytovateľa za škodu na Zásielke Varšavský dohovor, alebo Montrealský dohovor, pričom tento dohovor vo väčšine prípadov obmedzuje zodpovednosť Poskytovateľa za škodu na Zásielke; predmetné ustanovenie sa uplatní aj v prípadoch, keď je Zásielka Distribuovaná viacerými druhmi prepravy, ak je jedným z týchto druhov prepravy letecká preprava.
10. Objednávateľ, Podávateľ a Prijímateľ berú na vedomie, že v prípade cestnej prepravy Zásielky vzťahuje sa na zodpovednosť Poskytovateľa za škodu na Zásielke Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR), pričom tento dohovor vo väčšine prípadov obmedzuje zodpovednosť Poskytovateľa za škodu na Zásielke.
11. Rozsah náhrady škody podľa týchto VOP sa spravuje Zákonom o poštových službách, pokiaľ v týchto VOP nie je uvedené inak, prípadne pokiaľ nevyplýva niečo iné z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, resp. ktoré sa vzťahujú na poskytovanie Služieb podľa týchto VOP. V prípade, ak sa Poskytovateľ a Objednávateľ vzájomne dohodnú na Vybraní, Distribúcii a Dodaní Zásielky, ktorá bude presahovať Maximálnu hodnotu Zásielky v zmysle čl. I. bodu 20. VOP a Poskytovateľ podmienil predmetnú dohodu uzavretím poistnej zmluvy no túto vyššiu hodnotu Zásielky, Poskytovateľ zodpovedá len za tú škodu, ktorá nebola pokrytá poistným plnením v zmysle uzavretej poistnej zmluvy, resp. ktorá nebola pokrytá poistným plnením, na ktoré sa poistná zmluva mala v zmysle podmienenia Poskytovateľa uzatvoriť. Pre účely náhrady škody je Objednávateľ povinný Poskytovateľovi preukázať uzavretie poistnej zmluvy na túto vyššiu než Maximálnu hodnotu zásielky, ako aj výšku poistného plnenia poskytnutého príslušnou poisťovňou. Odhliadnuc od vyššie uvedeného zodpovednosť Poskytovateľa za škodu vzniknutú na Zásielke, je podľa týchto VOP na základe dohody oboch strán zmluvného vzťahu obmedzená maximálnou čiastkou vo výške desaťtisíc (10000) EURO, to všetko v prípade, ak je stranou zmluvného vzťahu na strane Objednávateľa podnikateľ; týmto nie je dotknutá limitácia náhrady škody v zmysle aplikovateľných medzinárodných zmlúv a dohovorov.
12. SkyNet nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré nedokáže ovplyvniť. Medzi takéto okolnosti patria najmä avšak nie výlučne: živelné pohromy (napr.: zemetrasenie, cyklón, búrka, záplavy, hmla), vojna, letecké nešťastie alebo embargo, akákoľvek chyba alebo vlastnosť týkajúca sa druhu Zásielky, a to aj v prípade, že o nej SkyNet vedel, demonštrácie alebo občianske nepokoje, akýkoľvek úkon alebo opomenutie akejkoľvek osoby, ktorá nie je zamestnancom/pracovníkom alebo zmluvným partnerom SkyNet-u (napr.: Objednávateľ, Príjemca, tretie osoby, úradník colnej správy alebo iného štátneho orgánu), pracovnoprávne spory, elektrické alebo magnetické poškodenia alebo vymazanie elektronických alebo fotografických záznamov, dát alebo nahrávok.
13. V prípade, ak Distribúcia Zásielky pozostáva z kombinácie leteckej, cestnej alebo inej prepravy, predpokladá sa, že akákoľvek prípadná škoda vznikla v priebehu leteckej prepravy, pokiaľ nebude preukázané inak.
14. Objednávateľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil Poskytovateľovi Zásielkou po jej Vybraní. Škoda je spôsobená Objednávateľom, ak Objednávateľ alebo Podávateľ konajúci v mene alebo z poverenia Objednávateľa zatajil skutočný obsah Zásielky alebo Poskytovateľa uviedol do omylu a škoda vznikla obsahom Zásielky, jej osobitnou povahou alebo jej chybnou úpravou. Vybraním Zásielky zodpovednosť Objednávateľa nezaniká.
15. Objednávateľ zodpovedá za škodu SkyNet, ktorá vznikne SkyNet z dôvodu, že Objednávateľ nedodržal ustanovenia príslušných právnych predpisov a z dôvodu, že Objednávateľ porušil niektoré z nasledovných prehlásení a záruk:
a) všetky informácie poskytnuté Objednávateľom alebo jeho zástupcom sú úplné a správne,
b) Zásielka nepresahuje Maximálnu hodnotu Zásielky, tak ako je táto definovaná v čl. I. bode 20. týchto VOP,
c) Zásielka bola Objednávateľom, zamestnancami Objednávateľa alebo tretími osobami pripravovaná v bezpečných priestoroch,
d) Objednávateľ zamestnal k príprave Zásielky zodpovedných pracovníkov,
e) Objednávateľ ochránil Zásielku pred neoprávneným zásahom v priebehu prípravy, skladovania a prepravy pred Vybraním Zásielky Poskytovateľom,
f) Zásielka je riadne označená, adresovaná a zabalená k zabezpečeniu bezpečnej prepravy s bežnou starostlivosťou pri manipulácii so Zásielkou,
g) boli dodržané všetky príslušné platné colné, dovozné a ostatné predpisy a nariadenia,
h) prepravný list, resp. jemu zodpovedajúci dokument, bol podpísaný oprávneným zástupcom Objednávateľa.

Článok XII.
Poistenie Zásielky

1. Poskytovateľ odporúča Objednávateľovi, aby si dal Zásielku poistiť.
2. Poskytovateľ je oprávnený, na základe žiadosti Objednávateľa, sprostredkovať Objednávateľovi poistenie jeho Zásielky, a to najmä vo forme sprostredkovania možnosti uzavretia osobitnej poistnej zmluvy medzi Objednávateľom a poisťovňou, a to za poistných podmienok tejto poisťovne.

Článok XIII.
Letecká preprava

1. Letecká preprava Zásielky podlieha Varšavskému dohovoru, alebo Montrealskému dohovoru, podľa toho, ktorý z nich je nutné aplikovať; predmetné ustanovenie sa uplatní aj v prípadoch, keď je Zásielka Distribuovaná viacerými druhmi prepravy, ak je jedným z týchto druhov prepravy letecká preprava.

Článok XIV.
Smerovanie Zásielky

1. Objednávateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s akýmkoľvek smerovaním a odchýlením Zásielky z trasy, vrátane možnosti, že Zásielka bude prepravovaná prostredníctvom medzizastávok.

Článok XV.
Doručovanie

1. Akákoľvek písomnosť sa považuje pre účely týchto VOP za doručenú, resp. doručovaním sa pre účely týchto VOP rozumie:
a) v prípade doručovania poštou – doručenie písomnosti doporučenou poštou na adresu sídla Poskytovateľa uvedenú v článku I. bode 10. týchto VOP resp. na adresu Objednávateľa / Podávateľa / Prijímateľa písomne oznámenú Objednávateľom / Podávateľom / Prijímateľom Poskytovateľovi. Písomnosť sa v tomto prípade považuje za doručenú dňom prevzatia písomnosti príjemcom písomnosti alebo v prípade, ak príjemca písomnosti odoprie, resp. odmietne písomnosť prevziať, považuje sa za doručenú dňom odopretia prevzatia písomnosti týmto príjemcom písomnosti alebo v prípade bezvýsledného doručovania sa písomnosť považuje za doručenú štvrtým (4) dňom odo dňa odoslania písomnosti, ak sa nepreukáže skorší dátum doručenia. Obdobne sa pritom bude uvedené aplikovať aj v prípade doručovania kuriérskou službou alebo v prípade osobného doručovania;
b) v prípade elektronického doručovania (e-mailom) – doručenie písomnosti na e-mailovú adresu Poskytovateľa uvedenú v článku I. bode 10. týchto VOP, resp. na e-mailovú adresu
Objednávateľa / Podávateľa / Prijímateľa písomne oznámenú Objednávateľom / Podávateľom / Prijímateľom Poskytovateľovi. Písomnosť sa bude považovať za doručenú obdržaním spätného elektronického potvrdenia na e-mailovú adresu odosielateľa o úspešnom doručení písomnosti (správy) na e-mailovú adresu príjemcu písomnosti (správy), pokiaľ je takéto spätné elektronické potvrdenie (správa) obdržané (prijaté) odosielateľom v pracovný deň do 15.00 hod., inak nasledujúci pracovný deň po pracovnom dni, kedy bola písomnosť (podanie) odoslaná.

Článok XVI.
Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP sú záväzné pre obe strany zmluvného vzťahu, t.j. tak pre Poskytovateľa ako aj pre Objednávateľa. V prípade, ak došlo k uzavretiu osobitnej dohody medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, tieto VOP tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. V prípade, ak vyššie spomínaná osobitná dohoda medzi Poskytovateľom a Objednávateľom obsahuje dojednania odlišné od týchto VOP, majú prednosť dojednania tejto osobitnej dohody, pokiaľ v dohode nie je určené inak.
2. Tieto VOP sa vzťahujú na všetky Služby poskytované Poskytovateľom.
3. Objednávateľ a Poskytovateľ sa dohodli, že právne vzťahy medzi nimi neupravené prípadnou osobitnou dohodou medzi nimi alebo týmito VOP sa riadia Zákonom o poštových službách a ostatnými aplikovateľnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a príslušnými medzinárodnými zmluvami.
4. Prípadné spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľ sa Objednávateľ a Poskytovateľ zaväzujú urovnať prioritne vzájomnými rokovaniami a dohodou. V prípade, ak nedôjde k urovnaniu sporu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom spôsobom podľa prvej vety tohto bodu VOP, sú príslušnými na rozhodnutie všeobecné súdy Slovenskej republiky.
5. Ak z VOP, z Cenníka alebo z prípadnej dohody medzi Objednávateľom a Poskytovateľom alebo z povahy veci alebo z výhrady učinenej SkyNet nevyplýva niečo iné, súčasťou VOP je aktuálny Cenník a prípadne ďalšie súvisiace dokumenty.
6. Neplatnosť alebo nevykonateľnosť ktoréhokoľvek ustanovenia alebo súčasti týchto VOP nemá vplyv na ostatné časti a ustanovenia týchto VOP.
7. Akákoľvek zmena týchto VOP sa stáva účinnou šestnástym (16) pracovným dňom odo dňa jej zverejnenia na webovom sídle Poskytovateľa, t.j. na stránke www.skynet.sk. Poskytovateľ písomne predloží Poštovému regulačnému úradu na vedomie návrh zmeny týchto VOP najneskôr pätnásť (15) pracovných dní pred dňom účinnosti uvedenej zmeny.
8. Pre predídenie akýmkoľvek pochybnostiam Objednávateľ prehlasuje, že pred vznikom zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom podľa týchto VOP, t.j. pred Vybraním Zásielky, sa oboznámil s týmito VOP, ich obsah je mu jasný a zrozumiteľný, bol poučený o jeho právach a povinnostiach, ako aj je mu známa výška odmeny Poskytovateľa za Objednávateľom objednané Služby, ako aj výška Ostatných nákladov Poskytovateľa.
9. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 16. mája 2013.

V Bratislave, dňa 30. apríla 2013